Nezaradené

Vzdelávaním k lepšej práci

Nezaradené

Vzdelávaním k lepšej práci

VZDELÁVANÍM K LEPŠEJ PRÁCI 


Kód projektu v ITMS2014+ : 312011M208

Doba realizácie projektu: 1/2019 – 6/2021

www.esf.gov.sk.          www.minedu.gov.sk

Cieľom projektu Vzdelávaním k lepšej práci je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania v oblasti jazykovej gramotnosti poskytovaním nových jazykových kurzov pre posilnenie odbornej spôsobilosti cieľových skupín. V rámci projektu budú vytvorené a zrealizované dva nové odborné kurzy v nemeckom jazyku (pre pracovníkov cestovného ruchu a kurz všeobecnej obchodnej nemčiny) a dva nové odborné kurzy v anglickom jazyku (taktiež pre pracovníkov cestovného ruchu a kurz všeobecnej obchodnej angličtiny). Sektory cestovného ruchu a výroby a obchodu boli žiadateľom vybrané ako dve rýchlo rastúce odvetvia slovenského hospodárstva s vysokou mierou internacionalizácie. 

O novinkách a aktivitách projektu Vás budeme pravidelne informovať.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vzdelávaním k lepšej práci – PDF