Obchodné podmienky

1. PRIHLÁSENIE

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou ELFI, s.r.o. a záujemcom o kurz jazyka, jeho zákonným zástupcom alebo zamestnávateľom vzniká prvou úhradou zo strany záujemcu. Vyplnenie a odoslanie prihlášky, ktorá je na stránke zverejnená záujemcu k ničomu nezaväzuje a záujemca ňou prejavuje záujem len o absolvovanie bezplatnej skúšobnej hodiny. Odoslaním platby a jej následným potvrdením spoločnosťou ELFI, s.r.o. je študent záväzne prihlásený na výučbu jazyka, ktorý si zvolil.

2. PLATBA

a) Záujemca, jeho zákonný zástupca alebo zamestnávateľ vyjadrí svoj súhlas s nástupom na kurz uhradením minimálne jednej hodiny a to v hotovosti, priamym vkladom alebo prevodom na účet spoločnosti, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni: 
Číslo účtu: 5047766241/0900, Poznámka platby: Meno a priezvisko záujemcu

b) Deň splatnosti kurzovného je najneskôr v deň stanoveného dátumu začatia výučby, na ktorú sa záujemca prihlásil. 
c) Kurzovné považujeme za uhradené v deň pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti.
d) Kurzovné sa uhrádza v individuálnych počtoch podľa možností záujemcu/záujemcov. 
e) Platnosť uhradeného kurzovného je 1 rok od dátumu pripísania kurzovného na účet spoločnosti.
f) Zaplatené kurzovné je možné prenášať aj do ďalšieho kurzu, prípadne na ďalších študentov podľa želania pôvodného záujemcu/študenta, jeho zákonného zástupcu alebo zamestnávateľa.

3. STORNO PODMIENKY

3.1 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany záujemcu, jeho zákonného zástupcu alebo zamestnávateľa:
a) Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie kurzu bez storno poplatku je možné do 24 hodín pred termínom najbližšie dohodnutej hodiny. Ak v tejto lehote študent, jeho zákonný zástupca alebo zamestnávateľ za kurz už zaplatil bude mu vrátená celá zaplatená suma. 
b) Za odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie kurzu v čase menej ako 24 hodín pred termínom najbližšie dohodnutej hodiny, sa účtuje poplatok v plnej výške najbližšie dohodnutej hodiny, na ktorú mal študent s lektorom/lektorkou dohodnutý termín bez ohľadu na účasť/neúčasť študenta na výučbe. 

3.2 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany spoločnosti ELFI, s.r.o.:
a) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť kurz z dôvodu nepredvídaných okolností, ako napr. okolnosti, ktoré akýmkoľvek spôsobom indisponujú na výučbu študentom zvoleného lektora/lektorku. V takomto prípade má študent právo na vrátenie alikvotnej časti za stornovaný kurz. Alikvotná časť sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé nezrealizované hodiny. Poplatok za zrealizované hodiny sa účastníkovi kurzu nevracia. 
b) Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z kurzu bez akejkoľvek náhrady v prípade, že účastník svojím správaním znemožňuje alebo narúša priebeh kurzu.
c) Spoločnosť je oprávnená vylúčiť študenta z kurzu, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

a) Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. Účastník má však možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu. Toto je potrebné oznámiť aspoň 24 hodín pred riadnym konaním hodiny. V prípade, že sa študent na vyučovanie nedostaví ani túto skutočnosť neoznámi aspoň 24 hodiny pred riadnym časom jeho vyučovacej hodiny, bude mu účtovaný poplatok za dohodnutú vyučovaciu hodinu. 
b) Študent si musí predplatené hodiny vyčerpať v priebehu 1 roka. V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu nedôjde, spoločnosť má právo ukončiť so študentom spoluprácu bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie. 
c) Spoločnosť ELFI, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť časový program a lektora/lektorku jazyka. Študent bude o zmene bezodkladne informovaný telefonicky alebo mailom a po jeho akceptovaní zmeny bude kurz pokračovať plynule ďalej.
e) V prípade, že sa na vopred dohodnutú hodinu nedostaví lektor/lektorka jazyka, ani o tomto fakte študenta nijako neupovedomí spoločnosť, ktorá jazykové vzdelávanie poskytuje (či už priamo lektor alebo administratívna sila spoločnosti), má študent nárok na bezplatnú náhradu hodiny. 

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Účastník kurzu, jeho zákonný zástupca alebo zamestnávateľ je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť spoločnosti ELFI, s.r.o.. Reklamáciu je potrebné uplatniť telefonicky alebo emailom na elfi@elfi.sk. V reklamácii je potrebné, aby študent, jeho zákonný zástupca alebo zamestnávateľ uviedol, ktorého kurzu sa reklamácia týka a čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie následne určí spoločnosť ELFI, s.r.o. spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju ELFI, s.r.o. vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie vydá spoločnosť ELFI, s.r.o. študentovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo zamestnávateľovi písomný doklad.

6.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
b) Študent vyplnením elektronickej prihlášky na stránke www.elfi.sk, alebo poskytnutím svojich údajov priamo zástupcovi spoločnosti ELFI, s.r.o., súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu, ako aj pre marketingové účely poskytovateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účastník zmluvného vzťahu vyhlasuje, že si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a akceptoval ich.